Obowiązek informacyjny

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki reprezentowany przez Zarząd z siedzibą Baćkowice 86, 27-552 Baćkowice, adres e-mail: ezgdk@pro.onet.pl strona internetowa www.ezgdk.pl

 1. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  Centrum Zabezpieczenia Informacji Sylwester Cieśla
  ul. Kościuszki 11 lok. 110
  25-310 Kielce
  email.: iod@czi24.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą; /podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r./;

 • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi
  i administracyjnymi; /podane dane będą przetwarzane na podstawie
  art.6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą; dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa i zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz w związku z realizacja obowiązku archiwizacyjnego.

 3. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 5. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością uczestnictwa w procesie realizacji usługi

 6. dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.