Konsultacje społeczne 06 października 2016

Zgodnie z art. 39 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U.2008.199.1227 ze zm./ Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedziba w Baćkowicach, zawiadamia, że w maju 2016 r. przystąpiono do opracowania projektu "Program Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata
2017- 2020 z perspektywą do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w biurze Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach 86, 27-552 Baćkowice, tel./fax 15 866 13 98, w godz. 8.00-15.00.
Uwagi i wnioski w w/w sprawie mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym /Dz. U. 2001.130.1450 ze zm./ w terminie do dnia 27.10.2016 r.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach.