• 1
 • 2
 • 3

 

"Rozbudowa ZUOK w Janczycach - budowa instalacji do mechaniczno -biologicznego przetwarzania odpadów, gm. Baćkowice "


Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013


Wartość projektu: 22 615 314,30 zł
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013
Działanie 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"


Finansowanie:
nie więcej niż 50,00 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu ze środków Unii Europejskiej nie mniej niż 50 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu z Budżetu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki


Termin realizacji: 2009-2014

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:
Realizacja przedsięwzięcia ma na celu doprowadzić gospodarkę odpadami na terenie objętym projektem do pełnej zgodności z przepisami Unii Europejskiej oraz prawa polskiego w odniesieniu do:

 1. ograniczenie ilości składowanych odpadów przyjmowanych do zakładu, poprzez ich zagospodarowanie w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania,
 2. zapewnienia redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
 3. rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowania odpadów z systemu zbiórki selektywnej,
 4. zapewnienia poziomów odzysku i recyklingu odpadów papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych oraz odpadów opakowaniowych,
 5. umożliwienia odzysku energetycznego odpadów komunalnych poprzez wytwarzania komponentów do produkcji paliwa z odpadów z frakcji lekkiej zmieszanych odpadów komunalnych, 
 6. zagospodarowanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 7. podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez stworzenie warunków do prowadzenia edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Projektowana technologia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w chwili uruchomienia Zakładu i osiągnięcia zakładanej zdolności produkcyjnej ma za zadanie doprowadzić do osiągnięcia celów w zakresie ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na poziomie wymaganym dla roku 2020 oraz osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu odpadów wskazanych w dyrektywie w sprawie składowania odpadów 2008/98/WE (w połączeniu z efektami zbiórki selektywnej).
Projektowane przedsięwzięcie jest zgodne z zadaniami wskazanymi do realizacji w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 oraz w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Świetokrzyskiego na lata 2012-2018.


Opis projektu:
Celem projektu jest zastosowanie technologii pozwalającej spełnić docelowe wymagania przepisów (dla roku 2020) ograniczających składowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, jest w pełni zgodna z wymogami dokumentów referencyjnych BAT. Elastyczna technologia będzie gwarantować funkcjonalność zakładu także w sytuacji znaczącego wzrostu selektywnej zbiórki odpadów oraz zwiększenia ilości odpadów komunalnych zbieranych selektywnie i wymagających przetwarzania w kompostowni.
Zaplanowany zakres prac zakłada odpowiednie rozwiązania techniczne i technologiczne oraz zastosowanie materiałów gwarantujących bezawaryjne funkcjonowanie ZUOK. Rozwiązania techniczne przyjęte dla projektu spełniają kryteria i normy obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Przyjęte technologie
i materiały, które będą wykorzystane do realizacji inwestycji zapewniają trwałość projektu, na co najmniej kilkanaście-kilkadziesiąt lat.
Zakres prac:
Na terenie rozbudowy Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach przewiduje się realizację następujących obiektów:

 • hala sortowni odpadów zmieszanych z instalacja sortowania oraz przygotowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów oraz zapleczem socjalnym,
 • instalacja stabilizacji odpadów w systemie zamkniętym,
 • plac dojrzewania kompostu,
 • zbiornik na ścieki technologiczne z kompostowni wyposażony w pompownię,
 • bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe 
 • segment oczyszczania ścieków deszczowych- osadnik z separatorem
 • drogi i place wewnętrzne, 
 • inne uzupełniające obiekty infrastruktury,
 • obiekty strefy wjazdu do ZUOK,
 • waga samochodowa (do przeniesienia). 

Teren lokalizacji zostanie ogrodzony. Od strony zachodniej i północnej wzdłuż ogrodzenia przewiduje się realizację pasa zieleni wysokiej o szerokości ok. 5 m.
Zapotrzebowanie na sprzęt eksploatacyjny do obsługi ZUOK w docelowym układzie technologicznym:

 • ładowarka czołowa (sortownia),

1 2

 • ładowarka czołowa ciężka (segment stabilizacji, kompostownia odpadów zielonych),

3 4

 • pojemniki kontenerowe do transportu odpadów.

5 6

W dniu 30.12.2013 r. została podpisana umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa ZUOK w Janczycach - budowa instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, gm. Baćkowice", współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.


Łączna kwota pożyczki wynosi: 8.272.809,90 zł
(słownie zł.: osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy),


Miejsce realizacji inwestycji:

 1. hala sortowni odpadów zmieszanych z instalacja sortowania oraz przygotowania komponentów do produkcji paliwa z odpadów oraz zapleczem socjalnym,

  7 8 9 10 11 12
   

 2. instalacja stabilizacji odpadów w systemie zamkniętym,
  14 15 16 17 18 

 3. plac dojrzewania kompostu,
  19 20 20(2) 21

 4. zbiornik na ścieki technologiczne z kompostowni wyposażony w pompownię,
  22 23 24

 5. bezodpływowy zbiornik na ścieki bytowe 
  25 

 6. segment oczyszczania ścieków deszczowych- osadnik z separatorem
   

 7. drogi i place wewnętrzne, 
  26 27
   

 8. inne uzupełniające obiekty infrastruktury,
  28 

 9. obiekty strefy wjazdu do ZUOK,
   

 10. waga samochodowa (do przeniesienia).
  29 

 11. tablica informacyjna
...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...