• 1
  • 2
  • 3

Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej na terenie gmin Baćkowice, Bogoria"
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 "Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013

Wartość projektu: 18 673 706,63 zł

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013

Działanie 4.1 "Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej"

Finansowanie:

  • 9 059 181,67 zł

ze środków Unii Europejskiej

  • 9 614 524,96 zł

z Budżetu Gmin: Baćkowice, Bogoria

Termin realizacji : 2012-2015

Opis projektu:

 Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców w gminie:

Baćkowice sołectwa - Baćkowice, Piórków, Nieskurzów Nowy, Nieskurzów Stary, Żerniki, Stanisławów, Olszownica, Olszownica Górki, Kantorka, Baranówek, Piskrzyn.
Bogoria sołectwa - Bogoria, Jurkowice, Józefów Witowicki, Kolonia Pęcławice, Kolonia Pęcławska, Miłoszowice, Moszyny.

Zakres prac:

Budowa 66,122 km kanalizacji sanitarnej, budowa 18 przepompowni ścieków oraz przebudowa 2 istniejących oczyszczalni ścieków - jedna w Bogorii druga w Piskrzynie. W ramach projektu zostanie wykonanych 692 podłączeń i wzrośnie liczba osób korzystających - z kanalizacji w obszarze dorzecza o 2 340 osób.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu:

Skanalizowanie terenów leżących na obszarze zlewni rzeki Koprzywianki przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego tego rejonu, ochrony jakości wody w rzece Koprzywiance, która charakteryzuje się bardzo niskimi przepływami. Jednocześnie zwiększy się dostępność mieszkańców do terenów uzbrojonych. Ścieki z kanalizowanych obszarów będą skierowane na oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w Bogorii oraz Piskrzynie, które zostaną zmodernizowane. Efektem uporządkowania gospodarki ściekowej na tych terenach będzie podniesie ich atrakcyjności. Sprzyjające warunki dla rozwoju turystyki stworzą możliwość powstania nowych, trwałych miejsc pracy i przyczynią się do poprawy sytuacji społecznoekonomicznej mieszkańców poprzez stworzenie możliwości osiągania głównych lub dodatkowych dochodów z działalności turystycznej, usługowej.
Zaplanowany zakres prac zakłada odpowiednie rozwiązania techniczne i technologiczne oraz zastosowanie materiałów gwarantujących bezawaryjne funkcjonowanie sieci możliwość instalacji nowych przyłączy. Rozwiązania techniczne przyjęte dla projektu spełniają kryteria i normy obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Przyjęte technologie i materiały, które będą wykorzystane do realizacji inwestycji zapewniają trwałość projektu, na co najmniej kilkanaście lat.

Miejsce realizacji inwestycji:

Gmina Baćkowice:
Zdjecie nr 1 Zdjecie nr 2 Zdjecie nr 3

Gmina Bogoria:
Zdjecie nr 4 Zdjecie nr 5 Zdjecie nr 6

Tablice informacyjne:
Zdjecie nr 7

...dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...